Cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Ubuntu 18.04/16.04 LTS,Debian 9/8

Cài đặt Node.js

Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js lên Ubuntu và Debian, đơn giản như sau:

Cài đặt Node.js

sudo apt-get install python-software-properties 
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | 
sudo -E bash - sudo apt-get install nodejs

Kiểm tra:

node --version 
npm --version

Cài đặt Gulp.js

Sau khi cài đặt node.js các bạn cài gulp như sau:

sudo npm install -g gulp

Kiểm tra phiên bản:

gulp --version 
[12:19:18] CLI version 3.9.1 
[12:19:18] Local version 3.9.1

Chúc các bạn thành công.