Cài đặt VirtualBox 6.0 trên RHEL/CentOS,Fedora,Debian/Ubuntu và Linux Mint

VirtualBox là một ứng dụng cho phép ảo hóa nền tảng chéo. Điều này có nghĩa đơn giản là nó có thể cài đặt trên các máy tính dựa trên AMD hoặc ngay cả Intel hiện tại của bạn, bất kể họ đang chạy hệ điều hành Linux, Windows, Solaris hay Mac. Hơn nữa, VirtualBox có thể giúp mở rộng các khả năng hiện có của máy tính của bạn sao cho nó có thể chạy nhiều hệ điều hành (trong các máy ảo khác nhau) đồng thời.

Ví dụ, sử dụng VirtualBox, bạn có thể chạy Linux và Windows trên máy Mac, hoặc chạy Windows Server 2008 trên một máy chủ Linux, hoặc chạy Linux trên Windows PC,… tất cả cùng với các ứng dụng hiện có. Với VirtualBox, bạn có thể cài đặt và chạy rất nhiều máy ảo với giới hạn thực tế chỉ là bộ nhớ và không gian đĩa của bạn.

Mới đây Oracle cho ra mắt phiên bản VirtualBox 6.0 với nhiều nâng cấp đáng giá. Chi tiết các bạn xem ở Official Changelog Page.

Xem thêm: So sánh VirtualBox và VMware

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VirtualBox 6.0 trên RHEL/CentOS,Fedora,Debian/Ubuntu and Linux Mint.

Cài đặt VirtualBox 6.0 in RHEL/CentOS và Fedora

Gỡ phiên bản cũ

Nếu bạn đã cài phiên bản cũ hơn thì gỡ bỏ bằng lệnh sau:

Trên Centos

# yum remove VirtualBox*

Trên Fedora 22+

# dnf remove VirtualBox*

Thêm VirtualBox Repository

Tiếp theo ta tiến hành thêm VirtualBox repository để cài đặt phiên bản VirtualBox 6.0

Trên RHEL/CentOS 7/6/

# cd /etc/yum.repos.d/
# wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/rhel/virtualbox.repo

Trên RHEL/CentOS 5

# wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

Trên Fedora 24-29

# cd /etc/yum.repos.d/
# wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/fedora/virtualbox.repo

Cài đặt các gói/modules cho VirtualBox

VirtualBox sử dụng vboxdrv kernel để điều khiển và phân bổ bộ nhớ vật lý, không có modules này bạn vẫn có thể sử dụng VirtualBox để tạo và cấu hình máy bảo nhưng chúng sẽ không hoạt động. Do vậy để VirtualBox hoạt động đầy đủ, trước hết bạn phải cập nhật hệ thống và cài đặt các modules cần thiết như  DKMS, kernel-headers và kernel-devel,..

# yum update
# yum install binutils qt gcc make patch libgomp glibc-headers glibc-devel kernel-headers kernel-devel dkms

Cài đặt VirtualBox 6.0

Sau khi cài đặt xong các modules cần thiết, ta tiến hành cài đặt VirualBox 6.0 bằng lệnh:

# yum install VirtualBox-6.0

Rebuild Kernel Modules cho VirtualBox 6.0

Lệnh dưới đây sẽ tự động tạo nhóm và người dùng vboxusers, đồng thời tìm kiếm và tự động xây dựng lại các modules kernel cần thiết.

------------- Fedora 22+ and CentOS/RHEL 7 ------------- 
/usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup
 
------------- Fedora 18-16 and CentOS/RHEL 6/5 ------------- 
/etc/init.d/vboxdrv setup
## OR ##
service vboxdrv setup

Nếu quá trình build thất bại, bạn có thể gặp các lỗi như sau:

vboxdrv.sh: Stopping VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Starting VirtualBox services.
vboxdrv.sh: Building VirtualBox kernel modules.
This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the Linux kernel "header" files matching the current kernel
for adding new hardware support to the system.
The distribution packages containing the headers are probably:
 kernel-devel kernel-devel-4.19.0-1.el7.elrepo.x86_64

Để khắc phục ta kiểm tra kernel hiện tại và cài đặt kernel-devel như sau:

# uname -r
# yum install kernel-devel-kernel-hiện-tại

Lưu ý: thay thế kernel-hiện-tại bằng output của lệnh uname -r.

Sau đó ta tiến hành build lại

# /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup

Tiếp theo, thay thế user_name trong lệnh sau bằng user của bạn.

# usermod -a -G vboxusers user_name

Troubleshooting

Nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào như KERN_DIR hoặc nếu thư mục kernel source của bạn không được hiển thị tự động khi build, bạn có thể cài đặt nó bằng cách sử dụng lệnh sau.

## RHEL / CentOS / Fedora ##
KERN_DIR=/usr/src/kernels/4.19.0-1.el7.elrepo.x86_64

## Export KERN_DIR ##
export KERN_DIR

Cài đặt VirtualBox 6.0 trên Debian/Ubuntu và Linux Mint

Đầu tiên ta xóa phiên bản cũ:

$ sudo apt-get remove virtualbox-*

Tiếp theo tiến hành cài VirtualBox 6.0 theo các lệnh dưới đây:

$ sudo sh -c 'echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list'
$ wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install virtualbox-6.0

Khởi động VirtualBox 6.0

Bạn có thể khởi động VirtualBox 6.0 từ start menu hoặc mở terminal và thực hiện lệnh:

# VirtualBox

[quangcao]

Giao điện VirtualBox 6.0 trên CentOS 7

VirtualBox 6.0 Running on CentOS 7

Chúc các bạn thành công.