Cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cài Driver Nvidia GPU 1080Ti, Docker CE 18 và nvidia-docker2 trên hệ điều hành Ubuntu

Cài driver Nvidia 1080 Ti

Các bạn thực hiện các lệnh sau:

#Cập nhật hệ thống
sudo apt update
#Thêm driver repository
sudo apt-add-repository ppa:graphics-drivers/ppa
#Tìm kiếm và cài đặt driver 
apt search "^nvidia-[0-9]{3}$"
sudo apt purge nvidia*
sudo apt update
sudo apt-get install nvidia-390
#Kiểm tra kết quả
nvidia-smi

Ra kết quả thế này là đã cài driver thành công:

Cài Docker-ce

Các bạn thực hiện các lệnh sau:

sudo apt-get install \
   apt-transport-https \
   ca-certificates \
   curl \
   software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

sudo apt-get update

#Liệt kê phiên bản
apt-cache madison docker-ce

#Cài Docker CE
sudo apt-get install docker-ce=<VERSION>
#Ví dụ cài docker-ce ver 18.06
sudo apt-get install docker-ce=18.06.0~ce~3-0~ubuntu

Cài nvidia-docker2

Các bạn thực hiện từng bước như sau:

#Xóa nvidia-docker phiên bản cũ
docker volume ls -q -f driver=nvidia-docker | xargs -r -I{} -n1 docker ps -q -a -f volume={} | xargs -r docker rm -f
sudo apt-get purge -y nvidia-docker

# Thêm package repositories
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | \
   sudo apt-key add -
   distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | \
   sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update

# Cài nvidia-docker2
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
sudo pkill -SIGHUP dockerd

# Kiểm tra kết quả
docker run --runtime=nvidia --rm nvidia/cuda nvidia-smi

Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Cài driver Nvidia 1080Ti trên Centos