Cài đặt PostgreSQL 11 trên Centos 6/7,Fedora 28/27/26

Linux

PostgreSQL là gì?

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở tiên tiến mà mục đích chính là tuân thủ theo chuẩn và khả năng mở rông. PostgreSQL hay còn gọi là Postgree áp dụng chuẩn SQL ANSI/IOS cùng với các phiên bản.

So với các hệ quản trị cơ sử dữ liệu quan hệ khác, PostgreSQL khá khác. Nó hỗ trợ hướng đối tượng mạnh mẽ và chức năng cơ sở dữ liệu quan hệ. Ví dụ như hỗ trợ hoàn toàn cho các giao dịch đáng tin cậy như là Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID).

Do có nền tảng công nghệ mạnh mẽ, Postgres có hoàn toàn có khả năng xử lý nhiều tiến trình rất hiệu quả. Sự hỗ trợ đồng thời đạt được mà không cần đọc các khóa nhờ vào sự thực hiện của Multiversion Concurrency Control (MVCC), mà nó cũng đảm bảo việc tuân thủ theo ACID.

Nguồn: Viblo

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Cài đặt PostgreSQL 11 trên Centos 6/7,Fedora 28/27/26

Cài đặt PostgreSQL 11 trên Centos /Fedora

Thêm Yum Repository

# Fedora 28

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/11/fedora/fedora-28-x86_64/pgdg-fedora11-11-2.noarch.rpm

# Fedora 27

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/11/fedora/fedora-27-x86_64/pgdg-fedora11-11-2.noarch.rpm

# Fedora 26

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/11/fedora/fedora-26-x86_64/pgdg-fedora11-11-2.noarch.rpm

# CentOS/RHEL - 7

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm

# CentOS/RHEL - 6

rpm -Uvh https://yum.postgresql.org/11/redhat/rhel-6-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm

Cài đặt PostgreSQL 11

# Fedora

sudo dnf install postgresql11-server

# Centos

yum install postgresql11-server

Initialize PGDATA

Bạn cần khởi tạo thư mục dữ liệu và các tập tin cấu hình khác trên hệ thống của PostgreSQL. Để khởi tạo cơ sở dữ liệu sử dụng lệnh dưới đây.

/usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb

Sau khi khởi tạo dữ liệu của PostgreSQL sẽ nằm ở: /var/lib/pgsql/11/data/

Khởi động PostgreSQL Server

# Fedora / Centos 7

# Khởi độngPostgreSQL Server cùng hệ thống

sudo systemctl enable postgresql-11.service

# Khởi độngPostgreSQL Server

sudo systemctl start postgresql-11.service

# Centos 6

# Khởi độngPostgreSQL Server

service postgresql-11 start

# Khởi độngPostgreSQL Server cùng hệ thống

chkconfig postgresql-11 on

Kiểm tra cài đặt PostgreSQL

Kiểm tra quá trình cài đặt thành công hay không ta dùng lệnh sau:

su - postgres -c "psql"

psql (11.0)

Type "help" for help.

postgres=#

Bạn cũng có thể tạo password cho user postgres bằng lệnh sau:

postgres=# \password postgres

Chúc các bạn thành công.

Share: