Cài đặt Opera Browser Trên Ubuntu 18.04 / 16.04 và Linux Mint 19

Cài đặt Opera Browser Trên Ubuntu 18.04 / 16.04 và Linux Mint 19

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt Opera trên Ubuntu 18.04 / 16.04 & Linux Mint 19 / Linux Mint 18.

Install Opera Browser

Để cài Opera các bạn thực hiện những lệnh sau

wget -qO- https://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -

Run the following command to add Opera browser repository to the system.

echo "deb https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/opera-stable.list

Update the repository index.

sudo apt-get update

Install the Opera browser using the apt command.

sudo apt-get install -y opera-stable

Want to try Opera beta, run:

sudo apt-get install -y opera-beta

Trong quá trình cài đặt, bạn chọn Yes khi hệ thống hiện thông báo bên dưới

Khởi động Opera Browser

Ubuntu 18.04: Activities >> Search for Opera.

Install Opera Browser on Ubuntu 18.04 - Start Opera Browser on Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04: Dash >> Search for Opera.

Install Opera Browser on Ubuntu 16.04 - Start Opera Browser on Ubuntu 16.04

Linux Mint 19 / Linux Mint 18 [Cinnamon Desktop] : Menu >> Internet >> Opera.

Install Opera Browser on Linux Mint 19 - Start Opera Browser on Linux Mint

Opera Browser Running on Ubuntu 18.04:

Install Opera Browser on Ubuntu 18.04 - Opera Browser Running on Ubuntu 18.04

Opera Browser Running on Ubuntu 16.04:

Install Opera Browser on Ubuntu 16.04 - Opera Browser Running on Ubuntu 16.04

Opera Browser Running on Linux Mint:

Install Opera Browser on Linux Mint 19 - Opera Browser Running on Linux Mint 19

Chúc các bạn thành công!

Source