Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04 LTS (Bionic)

Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04 LTS (Bionic)

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04

Xem thêm: Các bài viết liên quan đến hệ điều hành Ubuntu

Cài đặt các packages cần thiết

Thực hiện lệnh sau để chuyển qua user root và cài đặt các packages

sudo -i
apt install wget libasound2 libasound2-data

Download Java 11

Tải java 11 bằng câu lệnh sau

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie"
http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.deb

Nếu chưa cài wget thì thực hiện lệnh sau để cài’

apt-get install wget

Cài đặt Java 11 trên Ubuntu 18.04

Sử dụng câu lệnh sau để cài Java 11

dpkg -i jdk-11_linux-x64_bin.deb

Sau đó cấu hình chọn Java 11 thành phiên bản java mặc định:

update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/java 2
update-alternatives --config java

 

Theo như hình trên java 11 ở vị trí số 3, do đó chọn số 3 và Enter

Thực thi lệnh để đặt javac và jar làm mặc định:

update-alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/jar 2
update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/javac 2
update-alternatives --set jar /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/jar
update-alternatives --set javac /usr/lib/jvm/jdk-11/bin/javac

Kiểm tra Java Version

Kiểm tra phiên bản Java bằng lệnh sau

java -version

Output:

java version "11" 2018-09-25
Java(TM) SE Runtime Environment 18.9 (build 11+28)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.9 (build 11+28, mixed mode)

Cấu hình biến môi trường của java

Cấu hình biến môi trường của Java bằng những câu lệnh sau:

sudo nano /etc/profile.d/jdk.sh

Thêm hoặc cập nhật nội dung sau vào file:

export J2SDKDIR=/usr/lib/jvm/java-11
export J2REDIR=/usr/lib/jvm/java-11
export PATH=$PATH:/usr/lib/jvm/java-11/bin:/usr/lib/jvm/java-11/db/bin
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11
export DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-11/db

Lưu file và thực thi lệnh sau:

source /etc/profile.d/jdk.sh

Như vậy mình đã cài đặt thành công Java 11 trên Ubuntu 18.04. Chúc các bạn thành công.

Nguồn