Cài đặt Apache Tomcat 9 trên Ubuntu 20.04

Ubuntu

Apache Tomcat là gì?

Apache Tomcat là một web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, hỗ trợ mạnh cho ứng dụng Java thay vì website tĩnh. Do đó, nó có thể chạy nhiều bản Java chuyên biệt như Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, và WebSocket.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Apache Tomcat với nhiều ngôn ngữ lập trình khác như PHP, Python, Perl,… Nhờ sự giúp đỡ của module Apache phù hợp, chẳng hạn mod_php, mod_python, mod_perl,…

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Tomcat trên Ubuntu 20

Cài đặt Tomcat trên Ubuntu 20

Môi trường cài đặt là một máy tính cài Ubuntu 20 với quyền root hoặc user với quyền sudo.

Cài đặt Java

Tomcat 9 yêu cầu  Java 8 hoặc cao hơn. Bạn có thể cài Java bằng lệnh dưới đây, hoặc bỏ qua nếu hệ thống đã có sẵn.

Kiểm tra phiên bản Java

Tạo user account cho Tomcat

Để tăng bảo mật, chúng ta nên tạo user riêng cho Tomcat.

Tạo user cho Tomcat bằng lệnh sau:

Lệnh trên sẽ tạo ra user và group “tomcat” trên hệ thống.

Download Tomcat

Các bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của Tomcat tại official download server. Câu lệnh dưới đây sẽ tải về Tomcat 9.0.35.

Giải nén và copy vào thư mục của tomcat.

Cấp quyền thư mục cho user tomcat

Cho phép truy cập từ xa

Mặc định, trình quản lý Tomcat và trình quản lý máy chủ chỉ cho phép truy cập từ localhost,để cho phép truy cập các trang này từ xa, bạn cần tạo các file cấu hình sau.

Tạo thư mục chứa file cấu hình:

Tạo file manager xml:

Thêm các dòng sau

Sau đó tạo host-manager xml file:

Thêm các dòng sau

Tạo Tomcat Access Credentials

Chỉnh sửa file conf/tomcat-users.xml để bảo mật truy cập vào trang quản lý admin.

Thêm các dòng sau vào giữa thẻ <tomcat-users> </ tomcat-users>. Các bạn nên thay đổi mật khẩu trong cấu hình bên dưới để đảm bảo tính bảo mật cao.

Tạo file script  Tomcat Service

Để quản lý Tomcat tắt bật một cách dễ dàng, chúng ta tạo 1 file service systemd như sau:

Reload the systemd daemon service bằng lệnh

Sau đó cho phép Tomcat khởi động cùng hệ thống và bật Tomcat bằng lệnh sau:

Truy cập Tomcat

Tomcat server chạy với cổng mặc định là 8080. Sau khi cài đặt và cấu hình các bạn có thể truy cập thử bằng địa chỉ: http://ip:8080

Lưu ý user và password của manager trong file cấu hình /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml nhé.

Ở đây mình cài trên IP 192.168.1.113 thì truy cập như sau:

Trang Application Manager

Trang Virtual Host Manager

Trên đây hướng dẫn cài TomCat 9 trên Ubuntu 20.04 Chúc các bạn thành công.

Source

Share: