Cài đặt Java (JDK và JRE) trên Debian 10

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java (JDK và JRE) trên Debian 10. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Java trên một máy Debian như sau:

Cài đặt Java 11 LTS

Mặc định Java 11 được sử dụng trên Debian 10, sau đây sẽ là các bước cài đặt Java 11.

Trước hết chúng ta tiến hành cập nhật hệ thống.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Sau đó kiểm tra thông tin về java mặc định trên Debian 10

sudo apt info default-jdk

Install Java JDK

Cài đặt java mặc định trên Debian 10 bằng lệnh sau:

sudo apt install -y default-jdk

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, chúng ta thực thi những lệnh sau để kiểm tra lại:

java -version
javac -version
jar --version

And you will get the result as below.

Check Java Version

Như vậy chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt Java 11 trên Debian 10. Các bạn có thể kiểm tra thư mục của Java 11 sau khi cài đặt ở đây:

ls -lah /usr/lib/jvm/

Cài đặt Java 12

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 12 packages từ PPA repository của Ubuntu bionic beaver.

Đầu tiên ta tiến hành thêm key của package vào Debian 10 bằng lệnh sau:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EA8CACC073C3DB2A

Sau đó tạo repository file cho Java 12

vim /etc/apt/sources.list.d/java-12.list

Nội dung file như sau:

deb http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic main
deb-src http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic main

Sau đó chúng ta tiến hành cập nhật hệ thống và cài đặt Java 12 như sau:

sudo apt update
sudo apt install oracle-java12-installer

Install Java 12 on Debian 10

Chọn  ‘OK’.

Accept Java License terms

Sau đó chọn ‘Yes’

Accept license

Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt

java -version
javac -version
jar --version

Kiểm tra thư mục sau cài đặt:

ls -lah /usr/lib/jvm/

Check Java version

Thiết lập phiên bản Java mặc định

Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập phiên bản Java mặc định theo nhu cầu sử dụng.

Kiểm tra tất cả phiên bản Java được cài trên hệ thống bằng lệnh:

sudo update-java-alternatives -l

List available Java versions

Như vậy Java 11 được cài đặt tại ‘/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64‘, và java 12 được cài đặt tại ‘/usr/lib/jvm/java-12-oracle

Tiếp theo chúng ta kiểm tra phiên bản JDK and JRE được hệ thống sử dụng bằng lệnh:

java -version
javac -version
jar --version

Kết quả ở hình trên cho thấy hệ thống đang sử dụng Java 12.

Nếu bạn muốn chuyển sang sử dụng Java 11 thì thực thi lệnh sau:

sudo update-java-alternatives -s /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64

Kết quả:

Set degault Java version

Kiểm tra  phiên bản JDK and JRE đang được hệ thống sử dụng một lần nữa:

java -version
javac -version
jar --version

Kết quả như hình trên tức là chúng ta đã chuyển thành công Java 12 sang 11.

Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

Để thiết lập biến môi trường JAVA_HOME chúng ta tiến hành chỉnh sửa file ~/.bashrc

vim ~/.bashrc

Thay đổi thư mục ‘java-1.11.0-openjdk-amd64’ bằng thư mục bạn muốn thiết lập

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Lưu file và kiểm tra biên môi trường bằng lệnh sau:

echo $JAVA_HOME
echo $PATH

Set PATH variable for Java

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Java và quản lý nhiều phiên bản Java trên Debian 10. Chúc các bạn thành công.

Nguồn:

https://www.howtoforge.com/how-to-install-java-jdk-jre-on-debian-10/