Zabbix 4.2: Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Khi triển khai Zabbix, việc phải cài đặt Zabbix-Agent trên nhiều máy là điều khó tránh khỏi, do vậy bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo Script tự động cài đặt và cấu hình Zabbix-Agent trên Linux.

Zabbix 4.2 Series:

Cài đặt & Triển khai Zabbiz 4.2 trên Centos 7

Cấu hình Zabbix-Agent, Thêm, xóa Host

Script tự động cài đặt, cấu hình Zabbix-Agent

Giám sát thông qua Zabbix Proxy

Tạo mới Templates, Applications, Items, Triggers, Graphs

Tạo bản đồ Network

Tạo file Script

Các bạn có thể tạo file script như sau:

nano auto_install_zabbix-agent.sh

Copy nội dung bên dưới nhưng nhớ sửa lại cho phù hợp với hệ thống của các bạn nhé.

#!/bin/bash

SERVER=192.168.1.121
HOSTNAME=WEB-SERVER
PSKIdentity=web-server_psk

mkdir -p /opt/zabbix
rpm -ivh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.2-1.el7.noarch.rpm
yum -y install zabbix-agent

cd /etc/zabbix/
cp -fp ./zabbix_agentd.conf ./.zabbix_agentd.conf
touch ./.zabbix_agentd01.conf ./.zabbix_agentd02.conf ./.zabbix_agentd03.conf
cat ./.zabbix_agentd.conf | /usr/bin/sed -e 's/Server=127.0.0.1/Server='${SERVER}'/g' > .zabbix_agentd01.conf
cat ./.zabbix_agentd01.conf | /usr/bin/sed -e 's/ServerActive=127.0.0.1/ServerActive='${SERVER}'/g' > .zabbix_agentd02.conf
cat ./.zabbix_agentd02.conf | /usr/bin/sed -e 's/Hostname=Zabbix server/Hostname='${HOSTNAME}'/g' > ./zabbix_agentd.conf
echo "TLSConnect=psk" >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
echo "TLSAccept=psk" >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
echo "TLSPSKIdentity=${PSKIdentity}" >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
echo "TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agentd.psk" >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk


if [ $? = 0 ]; then
    echo "finished to install Zabbix Agent"
else
    echo "failed to install Zabbix Agent"
    exit
fi
rm -f ./.zabbix_agentd0[1-3].conf
rm -f ./.zabbix_agentd.conf

#Start zabbix-agent
systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

Mình giải thích một chút về script:

 • SERVER: là địa chỉ của Zabbix Server hoặc Zabbix Proxy, tùy theo hệ thống của bạn theo mô hình nào để cấu hình cho phù hợp
 • HOSTNAME: hostname của máy cần giám sát.
 • PSKIdentity=psk identity để cấu hình chứng thực bằng psk

Khi thực thi Script sẽ tiến hành cài đặt Zabbix-Agent 4.2. Sau đó sẽ chỉnh sửa file config của Zabbix Agent. Tiếp theo sẽ tạo file mã psk để cấu hình chứng thực bằng psk trên Web. Cuối cùng sẽ xóa các file tạm không cần thiết và khởi động dịch vụ Zabbix-agent.

Thực thi script và kiểm tra

Sau khi tạo xong script các bạn thực thi script bằng lệnh:

sh auto_install_zabbix-agent.sh

Quá trình cài đặt:

Retrieving https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.2-1.el7.noarch.rpm
Preparing...             ################################# [100%]
    package zabbix-release-4.2-1.el7.noarch is already installed
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.iij.ad.jp
 * epel: ftp.jaist.ac.jp
 * extras: ftp.iij.ad.jp
 * ius: dfw.mirror.rackspace.com
 * nux-dextop: mirror.li.nux.ro
 * remi-php55: mirror.bebout.net
 * remi-php56: mirror.bebout.net
 * remi-safe: mirror.bebout.net
 * updates: ftp.iij.ad.jp
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package zabbix-agent.x86_64 0:4.2.2-1.el7 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================
 Package                                Arch                              Version                                 Repository                            Size
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================
Installing:
 zabbix-agent                             x86_64                             4.2.2-1.el7                               zabbix                             400 k

Transaction Summary
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================
Install 1 Package

Total download size: 400 k
Installed size: 1.6 M
Downloading packages:
zabbix-agent-4.2.2-1.el7.x86_64.rpm                                                                                                              | 400 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Installing : zabbix-agent-4.2.2-1.el7.x86_64                                                                                                                  1/1
 Verifying : zabbix-agent-4.2.2-1.el7.x86_64                                                                                                                  1/1

Installed:
 zabbix-agent.x86_64 0:4.2.2-1.el7

Complete!
finished to install Zabbix Agent
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-agent.service to /usr/lib/systemd/system/zabbix-agent.service.

Nếu không có lỗi gì xảy ra thì quá trình cài đặt như trên là thành công.

Chúc các bạn thành công. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cấu hình theo dõi thông qua Zabbix Proxy. Các bạn nhớ đón đọc nhé!