Cài đặt và sử dụng FFMPEG trên Centos OS

Cài đặt và sử dụng FFMPEG trên Centos OS

FFMPEG là một công cụ xử lý videos rất mạnh mẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FFMPEG trên hệ điều hành Centos 6/7

Xem thêm các bài viết về: Thủ thuật Linux

Lưu ý: bạn phải có quyền root mới thực hiện được các bước dưới đây.

Cài đặt

Cập nhật hệ thống

Thực thi những lệnh sau để cập nhật hệ thống Centos:

# yum install epel-release -y
# yum update -y
# shutdown -r now

Cài đặt  Nux Dextop YUM repo

FFmpeg rpm packages cho Centos không được cung cấp chính thức nên chúng ta phải cài đặt từ một bên cung cấp thứ 3. Do vậy ta tiến hành cài đặt Nux Dextop Yum repo:

Trên Centos 7:
# rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm
Trên Centos 6:
# rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Cài đặt gói FFmpeg

yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y

Hướng dẫn cơ bản

Kiểm tra cài đặt

Để kiểm tra cài đặt FFmpeg thành công hay chưa, thực hiện lệnh:

#ffmpeg

Thông tin về FFmpeg được xuất ra màn hình có nghĩa là quá trình cài đặt đã thành công.

Một số câu lệnh cơ bản

Lấy ảnh từ Camera IP
# ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://camera_user:password@IPCamera/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast -vf fps=5/1 -s 1920x1080 /image_path/%10d.jpg

Chú thích:

  • -rtsp_transport tcp -> sử dụng giao thức tcp. rtsp là viết tắt của Real Time Streaming Protocol (RTSP)
  • camera_user:password -> tài khoản và mật khẩu của Camera
  • fps=5/1 ->  frames per second: 5/1 nghĩa là 1 giây chụp 5 ảnh
  • /image_path/%10d.jpg -> đường dẫn lưu ảnh, tên file ảnh có 10 chữ số bằng đầu từ 000000001.jpg
  • -s 1920×1080 -> kích thước bức ảnh. Nếu không có thì sẽ lấy kích thước đã cài đặt trong camera.
Chuyển đổi định dạng video
#ffmpeg -i input_path output_path

Ví dụ:

#ffmpeg -i /home/video.mp4 /home/video.flv
Làm video từ ảnh
# ffmpeg -framerate 5 -pattern_type glob -i '/home/images/*.jpg' -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p /home/videos/video.mp4

Câu lệnh trên có nghĩa tạo video từ tất cả ảnh jpg trong thư mục /home/images, fps = 5.

Trên đây là hướng dẫn cài đặt và một số ví dụ về sử dụng FFmpeg. Để biết rõ hơn cách sử dụng và các tùy chọn trong câu lệnh các bạn có thể tham khảo tại đây: https://ffmpeg.org/documentation.html

Chúc các bạn thành công.