Cài đặt Java trên CentOS 8

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài Java trên Centos 8.

Xem thêm:

Centos 8 ra mắt 

Cấu hình Static IP trên Centos 8 

Cài đặt Java trên Centos 8

Tìm kiếm Java Packages

Các bạn có thể tìm kiếm các gói cài đặt của Java trên Centos 8 bằng lệnh sau:

 sudo dnf search openjdk

Cài đặt Java trên CentOS 8

Để cài đặt Java trên Centos 8 chúng ta sử dụng lệnh sau:

Bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản Java cùng lúc, ở đây mình sẽ cài Java 11 và Java 8

JAVA 11:

 sudo dnf install java-11-openjdk

JAVA 1.8.0:

 sudo dnf install java-1.8.0-openjdk

Kiểm tra phiên bản Java

Nếu cài đặt nhiều phiên bản Java chúng ta sử dụng lệnh sau để xem phiên bản hiện tại:

java -version 

openjdk version "1.8.0_222" 
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-b10) 
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b10, mixed mode)

Chuyển đổi giữa các phiên bản Java

Bạn có thể sử dụng lệnh sau để chuyển đổi các phiên bản Java trên Centos 8.

 sudo alternatives --config java

Dưới đây là danh sách những phiên bản Java được cài đặt trên hệ thống, bạn chọn phiên bản Java muốn sử dụng bằng cách gõ số thứ tự như trên màn hình. Ở đây mình chọn 1 để chuyển sang Java 11

Sau đó kiểm tra phiên bản Java lại một lần nữa

java -version 

openjdk version "11.0.4" 2019-07-16 LTS 
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.4+11-LTS) 
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.4+11-LTS, mixed mode, sharing)

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Java trên Centos 8. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: TecAdmin.