Cài đặt Google Chrome 69 trên CentOS/RHEL/Fedora

Chrome 69 là phiên bản đánh dấu 10 năm phát hành của trình duyệt này, Chrome 69 được nâng cấp và bổ sung nhiều tính năng mới, hứa hẹn sẽ mang đến người dùng trải nghiệm tốt hơn. Dưới đây là những cập nhật đáng chú ý trên phiên bản mới nhất của trình duyệt này.

 • Thiết kế Material mới
 • Tùy biến ảnh nền cho thẻ tab mới
 • Tùy biến shortcut trên thẻ tab mới
 • Password Generator và Autofill được cải thiện
 • Omnibox “mạnh” hơn
 • Dễ dàng truy cập đến tính năng tìm kiếm trên thiết bị di động
 • Adblocker được cải tiến

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt chrome 69 trên CentOS/RHEL/Fedora

Lưu ý: Từ tháng 3/2016 trình duyệt chrome không còn hỗ trợ Linux 32bit

Cập nhật Google’s official repository

yum update google-chrome-stable

Enable Google YUM repository

nano /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

Nội dung file như sau

[google-chrome]
name=google-chrome
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Installing Chrome Web Browser

Kiểm tra phiên bản chrome bằng lệnh sau:

yum info google-chrome-stable

Output:

Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.myfahim.com
 * epel: ir.mirror.rasanegar.com
 * extras: centos.myfahim.com
 * remi-safe: ftp.arnes.si
 * rpmforge: mirrors.neusoft.edu.cn
 * updates: centos.myfahim.com
adobe-linux-x86_64                                                                           3/3
google-chrome                                                                              3/3
Available Packages
Name    : google-chrome-stable
Arch    : x86_64
Version   : 69.0.3497.81
Release   : 1
Size    : 50 M
Repo    : google-chrome
Summary   : Google Chrome
URL     : https://chrome.google.com/
License   : Multiple, see https://chrome.google.com/
Description : The web browser from Google
      : 
      : Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

Theo output như trên phiên bản chrome hiện lại là 69.0.3497.81

Cài đặt:

yum install google-chrome-stable

Output:

Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-manager, versionlock
This system is not registered with Subscription Management. You can use subscription-manager to register.
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.dhakacom.com
 * epel: ftp.jaist.ac.jp
 * extras: mirror.ehost.vn
 * rpmforge: mirror.veriteknik.net.tr
 * updates: mirror.ehost.vn
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package google-chrome-stable.x86_64 0:68.0.3440.75-1 will be updated
---> Package google-chrome-stable.x86_64 0:69.0.3497.81-1 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

============================================================================================================================================================================
 Package                     Arch               Version                  Repository                Size
============================================================================================================================================================================
Updating:
 google-chrome-stable              x86_64              69.0.3497.81              google-chrome               50 M

Transaction Summary
============================================================================================================================================================================
Upgrade 1 Package

Total download size: 50 M
Is this ok [y/d/N]: y

Nhấn phím y để tiếp tục cài đặt, sau đó quá trình cài đặt sẽ hoàn tất. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Centos