Kết nối MySQL Workbench với Docker MySQL Container

Kết nối MySQL Workbench với Docker MySQL Container

Docker là gì

Docker là một nền tảng mở dành cho các lập trình viên, quản trị hệ thống dùng để xây dựng, vận chuyển và chạy các ứng dụng phân tán. Docker được triển khai ở rất nhiều lĩnh vực, ứng dụng trong đó có MySQL. Để dễ dàng thao tác với cơ sở dữ liệu chúng ta thường sử dụng MySQL Workbench để kết nối tới MySQL, do vậy bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách kết nối MySQL Workbench đến MySQL container của Docker nhé.

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng Docker như thế nào?

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container

Sử dụng Docker: Dockerfile

Kết nối MySQL Workbench trên Windows đến MySQL container trên Linux Server

Chỉ cần những thao tác đơn giản, chúng ta cũng có thể kết nối Workbench đến MySQL cài trên Linux một cách dễ dàng, còn kết nối đến MySQL container của Docker thì sao? Không phức tạp như bạn nghĩ đâu, theo dõi cách làm dưới đây nhé.

Kiểm tra IP các thành phần liên quan

Chúng ta có:

IP Windows PC: 192.168.1.41
IP Centos Server: 192.168.1.222

Docker Container IP: 172.17.0.2

 

Bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Docker để tham khảo cách sử dụng Docker nhé.

Chỉnh sửa bảng định tuyến (route add)

Lệnh route được sử dụng để xem và thay đổi bảng định tuyến mạng cho một mạng IP.

Để máy Windows có thể kết nối đến Docker trên máy Linux có IP 192.168.1.222 ta phải chỉnh sửa bảng định tuyến bằng cách:

Mở CMD và thực hiện lệnh:

C:\Windows\system32>route add 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.222

Ý nghĩa của lệnh là với tất cả các destination 172.17.x.x (172.17.0.0/255.255.0.0) thì gửi qua gw 192.168.1.222

Gõ lệnh route print để kiểm tra bảng định tuyến.

 

 

Kiểm tra kết nối

Ping đến IP của Docker để kiểm tra kết nối:

C:\Windows\system32>ping 172.17.0.2

Kết nối đến MySQL container của Docker

Kết nối đến MySQL gồm các thông số:

IP: 172.17.0.2 Port: 3306

MySQL user/password.

Kết nối MySQL Workbench  đến MySQL container trên Windows


[quangcao]
Để kết nối Workbench đến MySQL container của Docker cài trên cùng một máy Windows các bạn có thể tham khảo các bước sau:

  • Đăng nhập vào Docker
ssh [email protected] password: tcuser
  • Truy cập hub.docker.com và tìm MySQL image
  • Tải MySQL image về máy tính bằng lệnh:
docker pull mysql
  • Khởi động MySQL container
docker run --name dockermysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=abc@123 -e MYSQL_DATABASE=DOCKERMYSQL -p 3306:3306 -d mysql
  • Xem container đang chạy và logs file
docker ps
docker logs dockermysql
  • Kến nối Workbench đến MySQL với IP của Docker.

Chúc các bạn thành công.