Tổng hợp link tải Centos 6/7

CentOS là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân 100% với nguồn thượng nguồn của nó, Red Hat. CentOS là viết tắt của Community Enterprise Operating System.

Tổng hợp link tải các phiên bản Centos

Các bạn truy cập một trong những link dưới đây và chọn file cần tải phù hợp:

Centos 6.10

http://ftp.riken.jp/Linux/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.cat.net/centos/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/centos/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.fairway.ne.jp/centos/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/centos/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.10/isos/x86_64/
http://ftp-srv2.kddilabs.jp/Linux/packages/CentOS/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.nara.wide.ad.jp/pub/Linux/centos/6.10/isos/x86_64/

Other mirrors:

http://mirror.0x.sg/centos/6.10/isos/x86_64/
http://centos.usonyx.net/main/6.10/isos/x86_64/
http://download.nus.edu.sg/mirror/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.vodien.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.vastspace.net/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.qoxy.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.nus.edu.sg/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.163.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.nju.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.neusoft.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.shu.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.cqu.edu.cn/CentOS/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.bit.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://ftp.sjtu.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.zju.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.huaweicloud.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.cn99.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.jdcloud.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirrors.aliyun.com/centos/6.10/isos/x86_64/
http://mirror.lzu.edu.cn/centos/6.10/isos/x86_64/

Centos 7.6

http://ftp-srv2.kddilabs.jp/Linux/packages/CentOS/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/Linux/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.fairway.ne.jp/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.riken.jp/Linux/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.nara.wide.ad.jp/pub/Linux/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.cat.net/centos/7.6.1810/isos/x86_64/

Other mirrors:

http://download.nus.edu.sg/mirror/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.qoxy.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.vastspace.net/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.vodien.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://centos.usonyx.net/main/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.0x.sg/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.nus.edu.sg/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.huaweicloud.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.aliyun.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.shu.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://ftp.sjtu.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.zju.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.163.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.jdcloud.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.cqu.edu.cn/CentOS/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.lzu.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.cn99.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.nju.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirrors.neusoft.edu.cn/centos/7.6.1810/isos/x86_64/
http://mirror.navercorp.com/centos/7.6.1810/isos/x86_64/