Thay đổi kích thước phân vùng ổ cứng trên HĐH Centos

Khi cài đặt hệ điều hành Windows hay Linux chúng ta sẽ trải qua bước phân chia phân vùng cho hệ thống. Nếu bạn để mặc định hoặc muốn thay đổi kích thước phân vùng trên hệ điều hành Centos thì hãy tham khảo bài viết này nhé.

Mặc định Centos sẽ tự động chia phân vùng tương tự như sau:

NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0      2:0  1  4K 0 disk
sda      8:0  0 120G 0 disk
├─sda1    8:1  0  1G 0 part /boot
└─sda2    8:2  0 119G 0 part
 ├─cl-root 253:0  0  50G 0 lvm /
 ├─cl-swap 253:1  0 3.9G 0 lvm [SWAP]
 └─cl-home 253:2  0 65.1G 0 lvm /home
sr0     11:0  1 1024M 0 rom

Sử dụng lệnh lsblk như trên để kiểm tra kích thước các phân vùng, chúng ta thấy phân vùng root có kích thước 50GB và phân vùng home là 65 GB. Bây giờ mình sẽ xóa phân vùng home và thêm dung lượng trống đó vào phân vùng root bằng các bước sau:

Đầu tiên mình sẽ tiến hành sao lưu dữ liệu ở thư mục /home để tránh mất mát dữ liệu.

Tiếp theo đến bước unmount phân vùng /home/ bằng lệnh sau:

# umount /home/

Xem thêm: Hướng dẫn mount/unmount phân vùng trên Linux

Tiếp theo mình sẽ dùng lệnh lvdisplay để hiển thị chi tiết thông tin các logical volumes.

# lvdisplay
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/cl/swap
 LV Name        swap
 VG Name        cl
 LV UUID        lRUHAd-YCrg-FO0V-7TyN-oz4y-zhaU-N9LyKK
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-04-02 11:15:14 +0900
 LV Status       available
 # open         2
 LV Size        <3.88 GiB
 Current LE       992
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   8192
 Block device      253:1

 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/cl/home
 LV Name        home
 VG Name        cl
 LV UUID        g46XmZ-8Er7-Zoec-KxK6-0aeo-fxqX-HpaIq8
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-04-02 11:15:15 +0900
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        <65.12 GiB
 Current LE       16670
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   8192
 Block device      253:2

 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/cl/root
 LV Name        root
 VG Name        cl
 LV UUID        bF0vgE-MVIo-biaM-bJ0R-emoA-fTFe-doiUQO
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time localhost.localdomain, 2019-04-02 11:15:21 +0900
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        50.00 GiB
 Current LE       12800
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   8192
 Block device      253:0


Tiếp theo mình sẽ dùng lệnh lvremove để xóa logical volume /home/

# lvremove /dev/cl/home
Do you really want to remove active logical volume home? [y/n]: y
Logical volume "home" successfully removed

Sử dụng lệnh vgs để xem dung lượng trống sau khi xóa

# vgs
 VG #PV #LV #SN Attr  VSize  VFree
 cl  1  2  0 wz--n- <119.00g 65.12g

Tiếp theo là bước thay đổi kích thước cho phân vùng root. Bạn nhập vào dung lượng trống đã kiểm tra ở trên.

# lvextend --size +65.11GB -r /dev/mapper/centos-root 
 Rounding size to boundary between physical extents: 65.11 GiB
 Extending logical volume root to 115.11 GiB
 Logical volume root successfully resized
meta-data=/dev/mapper/cl-root  isize=512  agcount=6, agsize=3276800 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
data   =            bsize=4096  blocks=18909184, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log   =internal        bsize=4096  blocks=6400, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 18909184 to 30176256

Kiểm tra lại kích thước các phân vùng

# lsblk
NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0      2:0  1   4K 0 disk
sda      8:0  0  120G 0 disk
├─sda1    8:1  0   1G 0 part /boot
└─sda2    8:2  0  119G 0 part
 ├─cl-root 253:0  0 115.1G 0 lvm /
 └─cl-swap 253:1  0  3.9G 0 lvm [SWAP]
sr0     11:0  1 1024M 0 rom

Để khởi động lại hệ thống mà không bị thay đổi các bạn chỉnh sửa file /etc/fstab

Comment hoặc xóa dòng “/dev/mapper/cl-home /home xfs defaults 0 0”

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Apr 2 11:15:28 2019
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/cl-root   /            xfs   defaults    0 0
UUID=7496f1b9-f26e-4663-bc1e-374d914de548 /boot          xfs   defaults    0 0
#/dev/mapper/cl-home   /home          xfs   defaults    0 0
/dev/mapper/cl-swap   swap          swap  defaults    0 0

Khởi động lại và kiểm tra thành quả nào. Chúc các bạn thành công.