Cài đặt driver nVidia 1080Ti trên Centos 7

Cài đặt driver nVidia 1080Ti trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver cho card đồ họa nVidia 1080Ti trên Centos 7

Hạ run level

Chúng ta kiểm tra run level hiện tại bằng lệnh

systemctl get-default

Kết quả trả về như sau:
graphical.target

Dùng lệnh sau để hạ run level (từ chế độ đồ họa về chế đố đa người dùng)

systemctl set-default multi-user.target

Kiểm tra run level lại lần nữa

systemctl get-default

Kết quả trả về như sau là OK

multi-user.target

Khởi động lại máy

reboot

Tắt nouveau driver

 lsmod | grep nouveau

Thực hiện các lệnh sau để disable nouveau driver

mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r)-nouveau.img
dracut --omit-drivers nouveau /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)

Sau đó chỉnh sửa các file sau

nano /etc/modprobe.d/modprobe.conf

Ghi nội dung sau vào file

#
# /etc/modprobe.d/modprobe.conf (to omit nouveau driver)
#
blacklist nouveau

Tiếp theo làm tương tự

nano /etc/modprobe.d/nouveau_blacklist.conf

Ghi dòng này vào file

blacklist nouveau

Khởi động lại máy

reboot

Kiểm tra driver nouveau đã tắt chưa nếu không có kết quả trả về là OK

lsmod | grep nouveau

 

Tải và cài đặt NVIDIA 1080Ti Driver

Nếu chưa cài wget thì ta cài bằng lệnh sau:

yum -y install wget

Các bạn tìm kiếm driver tại đây: https://www.geforce.com/drivers

Tải driver của Geforce 1080Ti theo lệnh sau:

wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/390.48/NVIDIA-Linux-x86_64-390.48.run

Chạy file vừa tải vềđể cài đặt

bash NVIDIA-Linux-x86_64-390.48.run

Nâng run level

Sau khi cài đặt xong driver ta trả về chế độ đồ họa theo lệnh sau:

systemctl set-default graphical.target

Kiểm tra lại

 systemctl get-default

Kết quả trả về như sau là OK
graphical.target

Khởi động lại máy

reboot

Kiểm tra driver cài thành công hay chưa bằng lệnh

nvidia-xconfig

Nếu kết quả trả về như sau:

WARNING: Unable to locate/open X configuration file.

New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'

Chạy lệnh sau để enable Desktop Manager:

systemctl enable gdm

Trên đây là hướng dẫn cài đặt driver nVidia Geforce 1080Ti trên Centos 7. Chúc các bạn thành công.