Cài đặt Docker CE và nvidia-docker trên Centos 7

Cài đặt Docker CE và nvidia-docker trên Centos 7

Docker có 2 phiên bản, CE( dành cho nhà phát triển, nhóm nhỏ, coder,..) và EE (dành cho doanh nghiệp ). Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker CE và nvidia-docker (NVIDIA Container Runtime for Docker ) trên Centos 7

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng docker như thế nào?

Sử dụng docker: docker file

Cài đặt driver nVidia 1080Ti trên Centos 7

Cài đặt OpenCV 3.3 trên Centos

Cài đặt Docker CE

Để cài đặt Docker CE chúng ta thực hiện lần lượt các lệnh sau:

Cập nhật hệ thống

yum -y update

Cài đặt Docker CE dependencies

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Thêm docker ce repository

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản mới nhất của Docker CE thì bạn phải enable những repository sau:

yum-config-manager --enable docker-ce-edge
yum-config-manager --enable docker-ce-test

Cài đặt docker CE

yum install -y docker-ce

Cho phép Docker CE chạy không cần lệnh sudo

usermod -aG docker your_username

Khởi động và cho docker tự khởi động cùng máy tính

systemctl start docker
systemctl enable docker

Cài đặt nvidia-docker

Để dùng được GPU trong Docker Container thì chúng ta phải cài đặt nvidia-docker. Cách cài như sau:

Các bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất về nvidia-docker tại đây: https://github.com/NVIDIA/nvidia-docker

Nếu bạn đã cài nvidia-docker 1.0, bạn phải xóa nó và các container liên quan.

docker volume ls -q -f driver=nvidia-docker | xargs -r -I{} -n1 docker ps -q -a -f volume={} | xargs -r docker rm -f
sudo yum remove nvidia-docker

# Thêm package repositories

distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.repo | \
sudo tee /etc/yum.repos.d/nvidia-docker.repo

# Cài đặt nvidia-docker2 và reload cấu hình Docker daemon

sudo yum install -y nvidia-docker2 
sudo pkill -SIGHUP dockerd

Sau khi cài đặt xong bạn chạy thử lệnh nvidia-docker để test thử đã cài thành công chưa

Chúc các bạn thành công.