Phím tắt trên Windows 10: Command Prompt, Dialog box, File Explorer, Taskbar

Phím tắt trên Windows 10: Command Prompt, Dialog box, File Explorer, Taskbar
Phím tắt Chú thích
Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert) Sao chép văn bản đã chọn.
Ctrl + V (hoặc Shift + Insert) Dán văn bản đã chọn.
Ctrl + M Nhập chế độ đánh dấu.
Alt + phím chọn Bắt đầu chọn ở chế độ block mode.
Phím mũi tên Di chuyển con trỏ theo hướng đã chỉ định.
Page up Di chuyển con trỏ lên một trang.
Page down Di chuyển con trỏ xuống một trang.
Home Di chuyển con trỏ đến đầu bộ đệm.
End Di chuyển con trỏ đến cuối bộ đệm.
Ctrl + Mũi tên lên Di chuyển lên một dòng trong lịch sử đầu ra.
Ctrl + Mũi tên xuống Di chuyển xuống một dòng trong lịch sử đầu ra.
Ctrl + Home Di chuyển con trỏ đến đầu dòng và xóa từ con trỏ đến đầu dòng.
Ctrl + End Di chuyển con trỏ đến cuối dòng và xóa từ con trỏ đến cuối dòng.

Phím tắt về Dialog box

Phím tắt Chú thích
F4 Hiển thị các mục trong danh sách hiện tại.
Ctrl + Tab Tiến lần lượt các tab .
Ctrl + Shift + Tab Lùi lần lượt các tab.
Ctrl + số (số 1–9) Di chuyển đến tab thứ n.
Tab Di chuyển các tùy chọn theo chiều tiến lên.
Shift + Tab Di chuyển các tùy chọn theo chiều lùi.
Alt + chữ cái được gạch dưới Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) được sử dụng với chữ cái đó.
Phím cách Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn hiện hoạt là hộp kiểm.
Backspace Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu dưới dạng hoặc Mở
Phím mũi tên Chọn nút nếu tùy chọn hiện hoạt là một nhóm các nút tùy chọn.

Phím tắt  về File Explorer

Phím tắt Chú thích
Alt + D Chọn thanh địa chỉ.
Ctrl + E Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl + F Chọn hộp tìm kiếm.
Ctrl + N Mở cửa sổ mới.
Ctrl + W Đóng cửa sổ hiện tại
Ctrl + con lăn chuột Thay đổi kích thước và diện mạo của biểu tượng tệp và thư mục.
Ctrl + Shift + E Hiển thị tất cả các thư mục phía trên thư mục đã chọn.
Ctrl + Shift + N Tạo thư mục mới.
Num Lock + dấu sao (*) Hiển thị tất cả các thư mục con phía dưới thư mục đã chọn.
Num Lock + dấu cộng (+) Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn.
Num Lock + dấu trừ (-) Thu gọn thư mục đã chọn.
Alt + P Hiển thị ngăn xem trước.
Alt + Enter Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn.
Alt + Mũi tên phải Xem thư mục tiếp theo.
Alt + Mũi tên lên Xem thư mục chứa thư mục đó.
Alt + Mũi tên trái Xem thư mục trước đó.
Backspace Xem thư mục trước đó.
Mũi tên phải Hiển thị lựa chọn hiện tại (nếu được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên.
Mũi tên trái Thu gọn lựa chọn hiện tại (nếu được mở rộng) hoặc chọn thư mục chứa thư mục đó.
End Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện tại
Home Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ hiện tại
F11 Phóng đại hoặc thu nhỏ cửa sổ hiện tại

Phím tắt về Taskbar

Phím tắt Chú thích
Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ Mở cửa sổ mới của ứng dụng
Ctrl + Shift + bấm một nút trên thanh tác vụ Mở một ứng dụng với quyền admin
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút trên thanh tác vụ Hiển thị menu cửa sổ cho ứng dụng
Ctrl + bấm chuột phải vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ Hiển thị menu cửa sổ cho nhóm
Ctrl + bấm vào một nút được nhóm trên thanh tác vụ Chuyển đổi giữa các cửa sổ của nhóm

Nguồn: Microsoft