Cấu hình mạng cho hệ điều hành Centos

Cấu hình mạng cho hệ điều hành Centos

Sau khi cài đặt một máy tính chạy hệ điều hành Linux (Centos), việc cấu hình card mạng rất cần thiết. Mặc dù mặc định giao thức DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) có thể tự cấu hình nhưng thiết lập IP tĩnh sẽ giúp bạn quản lý dễ dàng hơn.

Để cấu hình card mạng bạn chỉnh sửa file ifcfg-eth0 bằng lệnh:

 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Trong đó:

DEVICE=eth0 Tên card mạng
HWADDR=00:19:5C:FF:08:BE Địa chỉ MAC
TYPE=Ethernet Kiểu kết nối
UUID=95a94144-652e-4f6f-8530-ea2afdf26819 Mã định danh thiết bị (duy nhất)
ONBOOT=yes Kích hoạt card mạng khi khởi động
NM_CONTROLLED=no Nếu không sử dụng Network Manager chọn no
BOOTPROTO=none Không sử dụng DHCP
IPADDR=192.168.1.74 Địa chỉ IP
GATEWAY=192.168.1.1 Địa chỉ Getway
DNS1=192.168.1.254 Địa chỉ DNS

Bạn chỉ cần quan tâm các dòng ONBOOT,BOOTPROTO,IPADDR,GATEWAY,DNS1,DNS2 để cấu hình phù hợp với hệ thống mạng của mình.

Nhấn Esc :wq và ấn phím Enter để lưu file.

Sau khi cấu hình xong, bạn khởi động lại dịch vụ Network bằng lệnh:

Centos 6:

service network restart

Centos 7:

systemctl restart network

Bạn có thể thử kết nối thông qua SSH đến máy vừa cấu hình, chúc các bạn thành công.