Cấu hình Static IP, DNS, Hostname trên Ubuntu

Network Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình IP tĩnh, DNS server và Hostname trên Ubuntu các phiên bản.

Cấu hình IP tĩnh (static IP)

Thực hiện lệnh:

Đối với Ubuntu phiên bản cũ bạn sẽ thấy tương tự như sau:

Còn đối với Ubuntu 16.04 trở lên thì sẽ như sau:

Đối với phiên bản cũ bạn chỉnh sửa như sau:

Đối với Ubuntu 16.04 trở lên:

Ubuntu network configuration file

Cấu hình DNS servers

Đối với Ubuntu  < 14.04

Thay đổi DNS Server, sau đây là ví dụ cho google dns:

Đối với Ubuntu >14.04

Thêm dòng dns-nameservers vào cuối file

Restart networking

Đối với Ubuntu < 14.04

Đối với Ubuntu >14.04

Kiểm tra

Kết quả đúng trả về như sau:

eth0      Link encap:Ethernet  direcciónHW 00:33:27:46:2v:34
Direc. inet:192.168.1.101  Difus.:0.0.0.0  Másc:255.255.255.0

Cấu hình Hostname

 

sudo nano /etc/hostname

Ví dụ đặt tên hostname là itfromzero

 

Lưu file và khởi động lại máy để các cấu hình được thay đổi nhé bạn.

Chia sẻ bài viết nhé bạn:
Share