Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (1)

Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (1)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux:

Xem thông tin hệ thống.

Tập tin và thư mục (2)

Làm việc với tập tin định dạng TEXT

Cài đặt ứng dụng

Quản trị hệ thống

Mạng và Tường lửa

Tiếp theo sẽ là các câu lệnh cho tập tin và thư mục.

Lệnh về tập tin và thư mục

Câu lệnh Chú thích
 # cd /home  Vào thư mục “/home”
 # cd ..  Trở về thư mục trước 1 bậc
 # cd ../..  Trở về thư mục trước 2 bậc
 # cd  Trở về thư mục home
 # cd ~tên user  Đến thư mục home của user
 # cd –  Quay lại thư mục trước đó
 # cp file1 file2  Copy file 1 thành file 2
 # cp dir/* .  Copy toàn bộ file trong thư mục bao gồm cả thư mục hiện tại
 # cp -a /tmp/dir1 .  Copy 1 thư mục bao gồm cả thư mục hiện tại
 # cp -a dir1 dir2  Copy thư mục 1 thành thư mục 2
# iconv -l Liệt kê danh sách Encodings
# iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile Chuyển đổi mã hóa kí tự từ dạng này sang dạng khác
# ln -s file1 lnk1 Tạo một liên kết tượng trưng tới tập tin hoặc thư mục
# ln file1 lnk1 Tạo một liên kết vật lý đến tập tin hoặc thư mục
# ls Xem danh sách tập tin và thư mục có trong thư mục cần xem
# ls -f Như lệnh ls nhưng bao gồm cả tập tin ẩn
# ls -l Như lệnh ls nhưng xem đc chi tiết của tập tin và thư mục
# ls *[0-9]* Liệt kê tập tin và thư mục có chứa chữ số
# mkdir dir1 Tạo thư mục
# mkdir dir1 dir2 Tạo 2 thư mục dir1 dir2 cùng lúc
 # mkdir -p /tmp/dir1/dir2  Tạo 1 cây thư mục
 # mv dir1 new_dir  Di chuyển thư mục 1 và đổi tên thành thư mục mới
 # pwd Xem đường dẫn của thư mục hiện tại
 # rm file1 Xóa tập tin 1 nhưng cần xác nhận
# rm dir1 Xóa thư mục 1 nhưng cần xác nhận
 # rm -f file1  Xóa tập tin 1 ngay lập tức (Cẩn thận khi dùng)
 # rm -rf dir1 Xóa thư mục 1 ngay lập tức (Cẩn thận khi dùng)
 # touch -t 0712250000 file1  Sửa thời gian của tập tin

Lệnh tìm kiếm

Câu lệnh Chú thích
# find / -name file1/dir1 Tìm tập tin hoặc thư mục trong thư mục gốc của hệ thống. Bắt đầu tìm kiếm từ thư mục “/”
# find / -user user1 Tìm tập tin và thư mục của user 1 trong thư mục gốc của hệ thống. Bắt đầu tìm kiếm từ thư mục “/”
# find /home/user1 -name \*.bin  Tìm trong thư mục “/home/user1” như tập tin đuôi “.bin”
# find /usr/bin -type f -atime +100  Tìm binary file không được sử dụng trong vòng 100 ngày
# find /usr/bin -type f -mtime -10  Tìm tập tin được tạo ra hoặc thay đổi trong vòng 10 ngày trở lại
# find / -name *.rpm -exec chmod 755 ‘{}’ \; Tìm những tập tin có đuôi “rpm” và cấp quyền
# find / -xdev -name \*.rpm Tìm những tập tin có đuôi “rpm” nhưng không tìm ở các phân vùng gắn ngoài như USB,CD/DVD,…
# whereis halt  Hiển thị toàn bộ vị trí liên quan của tập tin (đường dẫn, nguồn,…)
 # which halt Hiển thị đường dẫn của tập tin thực thi

Trên đây là phần 2 của loạt bài “Tổng hợp câu lệnh Linux”. Các bạn đón xem bài tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
[quangcao]
Nguồn: linuxguide