Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (2)

Tổng hợp câu lệnh Linux: Tập tin và thư mục (2)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux:

Xem thông tin hệ thống.

Tập tin và thư mục (1)

Làm việc với tập tin định dạng TEXT

Cài đặt ứng dụng

Quản trị hệ thống

Mạng và Tường lửa

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các lệnh Linux về tập tin và thư mục nhé.

Cấp quyền cho tập tin, thư mục

Câu lệnh Chú thích
Command Description
# chgrp group1 file1 Thay đổi nhóm sở hữu của file
# chmod ugo+rwx directory1  Cấp quyền đọc(r), ghi (w) và thực thi (x) cho user, group sở hữu và các nhóm khác.
# chmod go-rwx directory1 Bỏ quyền đọc(r), ghi (w) và thực thi (x) cho user, group sở hữu và các nhóm khác.
# chmod u+s /bin/file1  Thiết lập SUID (Set owner User ID up on execution) cho file . SUID  là một loại file permission đặc biệt.  SUID sẽ cấp quyền “tạm thời” cho user chạy file có quyền của user tạo ra file (owner).
# chmod u-s /bin/file1 Hủy SUID của file.
# chmod g+s /home/public Thiệp lập SGID cho thư mục – tương tự SUID nhưng cho thư mục.
# chmod g-s /home/public Hủy SGID.
# chmod o+t /home/public  Thiết lập STIKY cho thư mục.Khi một thư mục được bật sticky bit thì các user có thể đọc hoặc viếtvào các file trong thư mục đó. Tuy nhiên, user không thể đổi tên hoặc xóa các file/thư mục con trong đó mà không thuộc quyền sở hữu của user đó.
# chmod o-t /home/public Hủy STIKY.
# chown user1 file1 Thay đổi sở hữu của file.
# chown -R user1 directory1 Thay đổi sở hữu của thư mục và tất cả file trong thư mục đó.
# chown user1:group1 file1 Thay đổi user và nhóm sở hữu của file.
# find / -perm -u+s Xem tất cả các file được thiết lập SUID.
# ls -lh Xem quyền của file

Thuộc tính đặc biệt của tập tin

Câu lệnh Chú thích
# chattr +a file1 Cho phép ghi vào file đang mở
# chattr +c file1 Cho phép file đc nén và giải nén tự động bởi kernel
# chattr +d file1 Backup bỏ qua dump file
# chattr +i file1 Làm cho tập tin không thể bị chỉnh sửa
# chattr +s file1 Cho phép tập tin bị xóa an toàn
# chattr +S file1 Đảm bảo răng tập tin bị thay đổi thì các thay đổi cũng được đồng bộ
# chattr +u file1 Cho phép khôi phục lại file nếu bị xóa
# lsattr Hiển thị các thuộc tính cửa file

[quangcao]

Nén và giải nén

Câu lệnh Chú thích
# bunzip2 file1.bz2 Giải nén file định dạng bz2.
# bzip2 file1 Nén file định dạng bz2.
# gunzip file1.gz Giải nén file định dạng gz.
# gzip file1 Nén file.
# gzip -9 file1 Nén file với độ nén tối đa.
# rar a file1.rar test_file Nén file rar với tên là file1.rar.
# rar a file1.rar file1 file2 dir1 Nén file1,file2,thứ mục dir1 thành file1.rar.
# rar x file1.rar Giải nén file file1.rar
# tar -cvf archive.tar file1 Tạo file .tar nhưng không nén.
# tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 Tạo file archive.tar gồm file1,file2,thư mục dir1
# tar -zcf tmp.tar.gz tmp Đóng gói và nén thành file tmp.tar.gz thư mục tmp
# tar -tf archive.tar Hiển thị nội dụng của archive.tar
# tar -xvf tmp.tar.gz Giải nén tmp.tar.gz
# tar -xvf archive.tar -C /tmp Giải nén archive.tar vào thư mục /tmp
# tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 Tạo file tar và nén về định dạng bz2
# tar -xvfj archive.tar.bz2 Giải nén file archive.tar.bz2
# tar -cvfz archive.tar.gz dir1 Tạo file tar và nén về định dạng gzip
# tar -xvfz archive.tar.gz Giải nén archive.tar.gz
# unrar x file1.rar Giải nén file rar
# unzip file1.zip Giải nén file zip
# zip file1.zip file1 Nén file1 thành file1.zip
# zip -r file1.zip file1 file2 dir1 Nén nhiều file và thư mục thành file1.zip

Xem nội dung tập tin

Câu lệnh Chú thích
# cat file1 Xem nội dung tập tin bắt đầu từ dòng đầu tiên
# less file1 In nội dung của một tập tin theo trang từng trang một hoặc từng cửa sổ một. Câu Lệnh này thích hợp cho việc cần xem các tập tin dài
# head -2 file1 Xem trước 2 dòng của tập tin
# more file1 Xem nội dung tập tin có nội dung dài
# tac file1 Xem nội dung của tập tin bắt đầu từ dòng cuối cùng
# tail -2 file1 Xem 2 dòng cuối cùng của tập tin.
# tail -f /var/log/messages Xem nội dung tập tin theo thời gian thực.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đón xem bài tiếp theo về lệnh Linux nhé.
[quangcao1]
Nguồn: linuxguide