Tổng hợp câu lệnh Linux: Làm việc với tập tin định dạng text (.txt)

Tổng hợp câu lệnh Linux: Làm việc với tập tin định dạng text (.txt)

Loạt bài tổng hợp câu lệnh Linux:

Xem thông tin hệ thống

Tập tin và thư mục (1)

Tập tin và thư mục (2)

Cài đặt ứng dụng

Quản trị hệ thống

Mạng và Tường lửa

Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu các lệnh làm việc với tập tin văn bản (.txt)

So sánh, sắp xếp, chỉnh sửa file text.

Câu lệnh Chú thích
# cat example.txt | awk ‘NR%2==1’ Xóa tất cả các dòng trong file example.txt
# echo a b c | awk ‘{print $1}’ Xem cột đầu tiên của dòng a
# echo a b c | awk ‘{print $1,$3}’ Xem cột thứ nhất và ba của dòng a
# cat -n file1 Đếm số dòng của file1
# comm -1 file1 file2 So sánh nội dụng của 2 file nhưng chỉ xóa những dòng khác ở file 1 (Xem ví dụ)
# comm -2 file1 file2 So sánh nội dụng của 2 file nhưng chỉ xóa những dòng khác ở file 2 (Xem ví dụ)
# comm -3 file1 file2 So sánh nội dụng của 2 file nhưng chỉ xóa những dòng xuất hiện ở cả 2 file (Xem ví dụ)
# diff file1 file2 Xem khác nhau giữa 2 file
# grep Aug /var/log/messages Tìm kiếm “Aug” ở file ‘/var/log/messages’
# grep ^Aug /var/log/messages Tìm kiếm từ bắt đầu bằng “Aug” ở file ‘/var/log/messages’
# grep [0-9] /var/log/messages chọn ở file ‘/var/log/messages’ tất cả các dòng chưa số.
# grep Aug -R /var/log/* Tìm chuỗi “Aug” tại thư mục ‘/var/log’
# paste file1 file2 In ra màn hình nội dung 2 file theo cột.
# paste -d ‘+’ file1 file2 In ra màn hình nội dung 2 file theo cột với dấu cộng ở giữa.
# sdiff file1 file2 Tìm sự khác nhau giữa 2 file và biểu thị sự khác nhau đó.
# sed ‘s/string1/string2/g’ example.txt Thay string 1 bằng string 2 trong file example.txt
# sed ‘/^$/d’ example.txt Xóa các dòng trống trong file example.txt
# sed ‘/ *#/d; /^$/d’ example.txt Xóa các dòng comments và dòng trống trong file example.txt.
# sed -e ‘1d’ exampe.txt Loại bỏ dòng đầu tiên trong example.txt
# sed -n ‘/string1/p’ Xem duy nhất dòng có string 1
# sed -e ‘s/ *$//’ example.txt Xóa kí tự trống tại vị trí cuối ở mỗi dòng
# sed -e ‘s/string1//g’ example.txt Xóa string 1 và để nguyên vẹn file example.txt
# sed -n ‘1,5p’ example.txt In dòng 1 đến 5 của example.txt
# sed -n ‘5p;5q’ example.txt In dòng 5 của example
# sed -e ‘s/00*/0/g’ example.txt Thay thế 2 số 0 trở lên bằng 1 số 0.
# sort file1 file2 Sắp xếp nội dung của 2 file
# sort file1 file2 | uniq sắp xếp nội dung của 2 file và bỏ qua các dòng lặp lại.
# sort file1 file2 | uniq -u Sắp xếp nội dung của 2 file bằng cách chỉ xem các dòng khác nhau.
# sort file1 file2 | uniq -d Sắp xếp nội dung của 2 file bằng cách xem các dòng trùng nhau.
# echo ‘word’ | tr ‘[:lower:]’ ‘[:upper:]’ Chuyển chữ thường thành chữ in hoa.

[quangcao]

Định dạng và chuyển đổi file

Câu lệnh Chú thích
# dos2unix filedos.txt fileunix.txt Chuyển định dạng file text từ MSDOD sang UNIX
# recode ..HTML < page.txt > page.html Chuyển định dạng file từ TEXT sang HTML
# recode -l | more Hiển thị tất cả các định dạng phù hợp
# unix2dos fileunix.txt filedos.txt chuyển định dạng file text từ UNIX sang MSDOD

Ví dụ:

Mình sẽ đưa ra 1 số ví dụ cho các câu lệnh khó hình dung:

Lệnh paste:

In ra màn hình nội dung 2 file theo cột

Lệnh comm

So sánh 2 file

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đón xem bài tiếp theo về lệnh Linux nhé.

Nguồn: linuxguide