Thay đổi timezone trên Linux

Có nhiều cách để thay đổi timezone trên hệ điều hành Linux, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để thay đổi timezone phù hợp với nhu cầu.

Liệt kê các timezone có trên hệ thống

Các bạn thực thi lệnh sau để kiểm tra:

ls /usr/share/zoneinfo/
[root@ITFROMZERO ~]# ls /usr/share/zoneinfo/
Africa   Arctic  Australia CST6CDT Cuba EST5EDT Etc   GB-Eire GMT-0   HST    Indian Jamaica  Libya MST7MDT NZ-CHAT PST8PDT Portugal Singapore US     W-SU iso3166.tab posixrules zone.tab
America   Asia   Brazil   Canada  EET  Egypt  Europe GMT   GMT0    Hongkong Iran  Japan   MET  Mexico  Navajo  Pacific ROC    Turkey   UTC    WET  leapseconds right    zone1970.tab
Antarctica Atlantic CET    Chile  EST  Eire   GB   GMT+0  Greenwich Iceland  Israel Kwajalein MST  NZ    PRC   Poland  ROK    UCT    Universal Zulu posix    tzdata.zi

Cài đặt timezone

Để cài đặt timezone, các bạn thực thi lệnh sau:

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Trên Ubuntu các bạn có thể dùng lệnh sau để thay đổi timezone:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Sau đó chọn timezone muốn cài đặt.

Kiểm tra timezone hiện tại

Để kiểm tra timezone sau khi cài đặt các bạn thực thi lệnh sau:

#Kiểm tra giờ UTC
date -u
#Kiểm tra timezone hiện tại
date

Chúc các bạn thành công.