Cài đặt virtualbox 5.2 trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Cài đặt virtualbox 5.2 trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VirtualBox trên Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Install VirtualBox 5.2 on Linux Mint 19 / Linux Mint 18

Thêm public key của Oracle VirtualBox repository vào hệ thống

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -

Thêm VirtualBox repository bằng lệnh sau:

### Linux Mint 19 ###

echo "deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian bionic contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

### Linux Mint 18 ###

echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial contrib"  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

Cập nhật hệ thống.

sudo apt-get update

Cài đặt VirtualBox 5.2:

sudo apt-get install virtualbox-5.2

Xem thêm: So sánh VirtualBox và VMware

Khởi động VirtualBox

Mở VirtualBox bằng cách chọn  Menu >> Administration >> Oracle VM VirtualBox.

Hoặc gõ lệnh:
virtualbox

Sau đó bạn có thể tiến hành tạo máy ảo theo ý mình.

Chúc các bạn thành công.Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Linux

Source: itzgeek