Cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6

Gulp là một công cụ giúp các lập trình viên tự động hóa nhiều công việc trong quá trình phát triển sản phẩm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gulp.js trên Fedora 28/27/26 – Linux Mint 19/18 – CentOS/RHEL 7/6

Cài đặt Node.js

Để cài Gulp, trước hết bạn phải cài node.js, đơn giản như sau:

Trên Fedora:

Thêm node.js dnf repository

sudo dnf install -y gcc-c++ make curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

Cài Node.js

sudo dnf install nodejs

Trên Linux Mint:

 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash - sudo apt-get install nodejs

Trên Centos:

Thêm node.js dnf repository

 sudo yum install -y gcc-c++ make curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

Cài Node.js

 sudo yum install nodejs

Cài đặt Gulp.js

Sau khi cài đặt node.js các bạn cài gulp như sau:

Trên Fedora:

 sudo npm install -g gulp

Kiểm tra phiên bản:

 gulp --version

Trên Linux Mint:

 sudo npm install -g gulp

Kiểm tra phiên bản:

 gulp --version

Trên Centos:

 sudo npm install -g gulp

Kiểm tra phiên bản:

 gulp --version

Chúc các bạn thành công.