Upload file lên FTP Server bằng lệnh Curl

Linux

Ngoài những chức năng trong  bài Giới thiệu về lệnh Curl, thì bạn cũng có thể upload file lên FTP Server bằng câu lệnh này. Các bước thực hiện như sau:

Tạo file upload.sh

vi /home/curl_upload/curl_upload.sh

Nội dụng file:

#!/bin/bash
HOST=192.168.1.169
USER=admin
[email protected]

mv /home/dir/*.tar.gz /home/tmpdir/
find /home/tmpdir/ -exec curl -T {} ftp://192.168.117.22/dest_dir/ --user $USER:$PASSWORD \;
bye
EOF
rm -rf /home/tmpdir/*.jpg

Chú thích

HOST=192.168.1.169 FTP server IP
USER=admin Ftp user
[email protected] Password
mv /home/dir/*.tar.gz /home/tmpdir/ Di chuyển file cần upload đến thư mục tạm
find /home/tmpdir/ -exec curl -T {} ftp://192.168.117.22/dest_dir/ –user $USER:$PASSWORD \; Tìm trong thư mục tạm và upload toàn bộ file trong đó lên ftp server
rm -rf /home/tmpdir/*.jpg Xóa toàn bộ file đã upload trong thư mục tạm


Nếu muốn lập lịch tự động upload bạn có thể làm tương tự trong bài Tự động gửi file đến ftp server

Chúc các bạn thành công.

Share: