Sử dụng crontab để lập lịch trên Linux

Sử dụng crontab để lập lịch trên Linux

Crontab trên Linux là một công cụ giúp bạn lập lịch để thực thi các ứng dụng, các script, … một cách tự động. Ví dụ: Lập lịch sao lưu mã nguồn cơ sở dữ liệu website tự động.

Bây giờ cùng tìm hiểu crontab trên Linux nhé

Cài đặt

Để cài đặt bạn sử dụng lệnh:

# yum install cronie

Khởi động crontab:

# service crond start

Chạy crontab lúc khởi động máy:

# chkconfig crond on

Chỉnh sửa crontab

Để chỉnh sửa crontab bạn  gõ lệnh:

# crontab -e

Chỉnh sửa nội dụng crontab giống như sử dụng Vi editor, nếu bạn chưa biết sử dụng Vi thì tham khảo bài viết sau:

Sử dụng Vi trong Linux

Các dấu * lần lượt có ý nghĩa như sau:
  • Dấu * đầu tiên: phút thực hiện.
  • Dấu * thứ 2: giờ thực hiện.
  • Dấu * thứ 3: ngày trong tháng
  • Dấu * thứ 4: tháng trong năm.
  • Dấu * thứ 5: ngày trong tuần.

Nếu tất cả đều là dấu * thì mỗi phút crontab sẽ thực hiện command 1 lần.

Ví dụ mình lập lịch tự động sao lưu mã nguồn và cơ sở dữ liệu website như trên. Trong đó:
30 3 * * * /home/backup/backup.sh >/dev/null 2>&1
1 4 * * * find /home/backup/ -name "*.gz" -mtime +3 -exec rm {} \;

 

Dòng 1: Vào  lúc 3h 30 phút hàng ngày chạy file backup.sh

Dòng 2: Vào lúc  4h 01 phút hàng ngày kiểm tra thư mục backup, xóa những file được lưu trước đó 3 ngày

Xem danh sách Cron job

crontab -l

Xóa file crontab

crontab -r

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về Crontab trong Linux. Chúc các bạn thành công.
[quangcao1]