Script Python tạo video sử dụng FFMPEG

Linux Python

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo script python sử dụng FFMPEG tạo hàng loạt video từ file mp3 và file ảnh làm background.

Nội dung Script

Script python này sẽ tìm kiếm file mp3 trong thư mục được chỉ định, tạo video và xóa file mp3 sau khi hoàn thành.

Xem thêm: Cài đặt và sử dụng ffmpeg

Nội dung:

Áp dụng

Ví dụ mình sẽ tạo các thư mục như sau

  • /tmp/create_video/mp3 #Thư mục để file mp3
  • /tmp/create_video/image #Thư mục để file ảnh
  • /tmp/create_video/video #Thư mục để file video

Liệt kê file trong các thư mục:

Thư mục để file mp3

Thư mục để file ảnh

Thư mục để file video

Chạy script

Kết quả trong thư mục để video

Sau khi tạo file thành công, các file mp3 đã bị xóa

Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo video hàng hoạt bằng script python kết hợp ffmpeg. Chúc các bạn thành công.

Share: