Cài đặt python pip và python library offline

Khi làm việc hay triển khai hệ thống Linux việc cài đặt môi trường cho ứng dụng hết sức quan trọng. Nếu từ đầu chúng ta quên cài, hoặc khi nâng cấp hệ thống cần cài đặt thêm trong khi server lại không được kết nối internet dẫn đến việc cài đặt không đơn giản như ban đầu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt python pip và các python library không cần kết nối internet.

Vì server cần cài không thể kết nối internet nên trong bài viết này sau khi download các packages cần thiết ở máy có internet sau đó copy qua server cần cài để thực thi câu lệnh cài đặt.

Xem thêm: Sao chép file giữa các máy linux bằng câu lệnh SCP

Cài đặt Python pip

Download pip

Bạn có thể download tất cả các phiên bản của pip ở đây: https://pypi.org/simple/pip/

Ở đây mình sẽ download pip 8.1.2

wget https://files.pythonhosted.org/packages/9c/32/004ce0852e0a127f07f358b715015763273799bd798956fa930814b60f39/pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl

Cài đặt pip

Sau khi tải các bạn cài đặt bằng lệnh sau:

python pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl/pip install --no-index pip-8.1.2-py2.py3-none-any.whl

Kiểm tra

Kiểm tra phiên bản pip đã cài bằng lệnh sau:

[root@localhost ~]# pip -V
pip 8.1.2 from /usr/lib/python2.7/site-packages (python 2.7)

Cài đặt python library

Cách đơn giản nhất để cài các python library là sử dụng câu lệnh pip. Trong môi trường có internet, khi cần cài một thư viện nào đó chúng ta chỉ cần thực thi câu lệnh:

pip install <library-name>

Ví dụ: pip install pysftp

Để cài đặt offline các packages bằng pip chúng ta sẽ tiến hành download các file .whl của packages đó. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp trường hợp một thư viện bao gồm các file .whl.tar.gz. Cách đơn giản để download đầy đủ tất cả các tập tin cần thiết cho một thư viện nào đó các bạn sử dụng lệnh sau:

pip install --download="<đường dẫn lưu tập tin>" <tên thư viện>

Để hướng dẫn các bạn cài đặt cho 2 trường hợp trên mình sẽ lấy ví dụ cách tải và cài đặt 2 thư viện setuptools và pysftp như sau:

Cài đặt Setuptools

Download tập tin .whl

pip install --download="./" setuptools

Sau khi tải về ta có tập tin sau:

[root@itfromzero ~]# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 573841 Jan 28 15:56 setuptools-40.7.0-py2.py3-none-any.whl

Cài đặt

pip install setuptools-40.7.0-py2.py3-none-any.whl

Cài đặt pysftp

Download các tập tin cần thiết:

pip install --download="./" pysftp

Sau khi tải về ta có tập tin sau:

[root@itfromzero ~]# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 101571 Jan 28 16:02 asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
-rw-r--r-- 1 root root  59060 Jan 28 16:02 bcrypt-3.1.6-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
-rw-r--r-- 1 root root 407338 Jan 28 16:02 cffi-1.11.5-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
-rw-r--r-- 1 root root 2362759 Jan 28 16:02 cryptography-2.5-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
-rw-r--r-- 1 root root  12427 Jan 28 16:02 enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
-rw-r--r-- 1 root root  18155 Jan 28 16:02 ipaddress-1.0.22-py2.py3-none-any.whl
-rw-r--r-- 1 root root 193525 Jan 28 16:02 paramiko-2.4.2-py2.py3-none-any.whl
-rw-r--r-- 1 root root  73683 Jan 28 16:02 pyasn1-0.4.5-py2.py3-none-any.whl
-rw-r--r-- 1 root root 158295 Jan 28 16:02 pycparser-2.19.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 762385 Jan 28 16:02 PyNaCl-1.3.0-cp27-cp27mu-manylinux1_x86_64.whl
-rw-r--r-- 1 root root  25949 Jan 28 16:02 pysftp-0.2.9.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root  10586 Jan 28 16:02 six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl

Cài đặt:

pip install --no-index --find-links=. pysftp

Trên đây là bài viết hướng dẫn cài đặt python pip và python library offline. Chúc các bạn thành công.