Cài đặt MySQL 8.0 trên Fedora 28/27/26

MySQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL 8.0 trên Fedora 28/27/26

Cập nhật hệ thống

Đăng nhập và cập nhật hệ thống bằng lệnh sau

sudo dnf update

Cài đặt Yum Repository

Để cài đặt yum repository cho MySQL server trên Fedora chúng ta tạo file yum repository như sau:

vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo

Nội dung file:

[mysql80-community]
name=MySQL 8.0 Community Server
baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-8.0-community/fc/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql

Sau đó lưu và thực hiện bước tiếp theo

Cài đặt MySQL Server

Chạy câu lệnh sau để tiến hành cài đặt

sudo dnf install mysql-community-server

Khởi động và thiết tập MySQL tự khởi động cùng hệ thống bằng lệnh sau:

sudo systemctl enable mysqld.service
sudo systemctl start mysqld.service

Cấu hình MySQL

Sau khi cài đặt MySQL sẽ tạo một mật khẩu random cho user root, chúng ta sử dụng lệnh sau để lấy mật khẩu:

grep 'A temporary password is generated' /var/log/mysqld.log | tail -1

2018-10-16T11:49:31.216147Z 1 [Note] A temporary password is generated for [email protected]: ,yJrusM58kW7

Như trên mật khẩu sẽ là: ,yJrusM58kW7

Thực thi lệnh sau để tiến hành cấu hình MySQL

sudo mysql_secure_installation

Chọn Y để thay đổi mật khẩu cho root, sau đó tiếp tục chọn Y với các thiết lập còn lại

Change the password for root? – Press y and change root password

Remove anonymous users? Press y

Disallow root login remotely? Press y

Remove test database and access to it? (Press y

Reload privilege tables now? Press y

[quangcao]

Kết nối MySQL

Sau khi cài đặt và cấu hình xong chúng ta dùng lệnh sau để thử kết nối đến MySQL server

mysql -u root -p

Gõ mật khẩu mới đã đổi, nếu xuất hiện màn hình như dưới là quá trình cài đặt đã thành công.

Nếu bạn muốn remote từ máy khác đến MySQL server vừa cài thì phải tạo user remote và cấp quyền cho nó. Ví dụ:

CREATE USER 'remoteuser'@'%' IDENTIFIED BY 'ITFROMZERO123!';

GRANT ALL ON *.* to remoteuser@'%' IDENTIFIED BY 'ITFROMZERO123!';

FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó bạn có thể kết nối đến MySQL server qua cổng 3306 với username là remoteuser và password: ITFROMZERO123!

Chúc các bạn thành công.

Source

Share: