Sao lưu và phục hồi DATABASE hoặc TABLE trong MySQL

MySQL

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực việc một số câu lệnh để sao lưu và phục hồi MySQL database hoặc một bảng trong database.

MySQL – Câu lệnh sao lưu

Để sao lưu cả database hay một bảng của nó ta sử dụng câu lệnh mysqldump

Ví dụ

Sao lưu database “itfromzero”  ra file web_db_20180727.sql

Sao lưu và nén thành file .gz

Sao lưu table ‘wp_postmeta’ ra file ‘wp_postmeta.sql’

MySQL – Câu lệnh phục hồi

Để phục hồi database hoặc table chúng ta dùng câu lệnh sau:

Lưu ý: Các bạn tránh nhầm lẫn giữa lệnh mysql và mysqldump

Ví dụ

Phục hồi file web_db_20180727.sql vào database ‘itfromzero’.

Phục hồi file nén gzip web_db_20180727.sql.gz vào database ‘itfromzero’

Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:  Các bài viết liên quan đến database

Share: