Sao lưu và phục hồi DATABASE hoặc TABLE trong MySQL

Sao lưu và phục hồi DATABASE hoặc TABLE trong MySQL

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực việc một số câu lệnh để sao lưu và phục hồi MySQL database hoặc một bảng trong database.

MySQL – Câu lệnh sao lưu

Để sao lưu cả database hay một bảng của nó ta sử dụng câu lệnh mysqldump

#Sao lưu cả database
$ mysqldump -u [username] -p [dbname] > filename.sql

#Sao lưu một table
$ mysqldump -u [username] -p [dbname] [table] > filename.sql

#Sao lưu nhiều tables
$ mysqldump -u [username] -p [dbname] [table1] [table2] > filename.sql

#Sao lưu cả database và nén lại
$ mysqldump -u [username] -p [dbname] | gzip > filename.sql.gz

Ví dụ

Sao lưu database “itfromzero”  ra file web_db_20180727.sql

$ mysqldump -u remoteuser -p itfromzero > web_db_20180727.sql
Enter password:

Sao lưu và nén thành file .gz

$ mysqldump -u remoteuser -p itfromzero | gzip > web_db_20180727.sql.gz
Enter password:

Sao lưu table ‘wp_postmeta’ ra file ‘wp_postmeta.sql’

$ mysqldump -u remoteuser -p itfromzero wp_postmeta > wp_postmeta.sql
Enter password:

# Sao lưu và nén thành file gz
$ mysqldump -u remoteuser -p itfromzero wp_postmeta | gzip > wp_postmeta.sql.gz

# Sao lưu nhiều tables gồm wp_postmeta and wp_posts
$ mysqldump -u remoteuser -p itfromzero wp_postmeta wp_posts > tables.sql

MySQL – Câu lệnh phục hồi

Để phục hồi database hoặc table chúng ta dùng câu lệnh sau:

# Phục hồi từ file .sql sử dụng lệnh mysql
$ mysql -u [username] -p [dbname] < filename.sql

# Phục hồi từ file nén gz
$ gunzip -c filename.sql.gz | mysql -u [username] -p [dbname]

Lưu ý: Các bạn tránh nhầm lẫn giữa lệnh mysql và mysqldump

Ví dụ

Phục hồi file web_db_20180727.sql vào database ‘itfromzero’.

$ mysql -u remoteuser -p itfromzero < web_db_20180727.sql
Enter password:

# Phục hồi table
$ mysql -u remoteuser -p itfromzero < wp_postmeta.sql

Phục hồi file nén gzip web_db_20180727.sql.gz vào database ‘itfromzero’

$ gunzip -c web_db_20180727.sql.gz | mysql -u remoteuser -p itfromzero
Enter password:

Chúc các bạn thành công.
Xem thêm:  Các bài viết liên quan đến database