Sử dụng docker: export/import , save/load container

Docker

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng Docker như thế nào?

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container

Sử dụng Docker: Dockerfile

Để sao lưu Docker container hoặc copy container sang một máy khác, ta có thể sử dụng 2 câu lệnh sau:

  • docker export: xuất một container đang chạy hoặc tạm dừng ra file
  • docker save: lưu container image ra file

Docker export/import

Để export một container ta dùng câu lệnh sau:

Ví dụ:

Để import ta dùng câu lệnh sau:

Ví dụ:

Docker save/load

Để lưu một docker image ra file ta dùng câu lệnh sau:

Ví dụ:

Để load file image đã lưu ta dùng lệnh:

Ví dụ:

Docker run

Để khởi tạo một container từ image ta sử dụng lệnh:

Ví dụ:

Chúc các bạn thành công!

Share: