Mount thư mục chia sẻ từ NAS lên Linux

Mount thư mục chia sẻ từ NAS lên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mount thư mục chia sẻ trên NAS (Network Attached Storage ) lên hệ điều hành Linux qua giao thức CIFS(Common Internet File System).

Giao thức CIFS là gì?

(CIFS) là một giao thức cho phép chương trình có những yêu cầu cho các tệp và dịch vụ trên các máy tính từ xa trên Internet. CIFS sử dụng khách hàng/máy chủ Mô hình lập trình. Chương trình khách hàng A làm cho một yêu cầu của một chương trình máy chủ (thường là trong một máy tính) để truy cập vào một tập tin hoặc để vượt qua một tin nhắn để chương trình chạy trong máy tính. Các máy chủ sẽ hành động được yêu cầu và trả về một phản ứng.

CIFS là một khu vực hoặc các biến thể mở của máy chủ tin nhắn chặn giao thức phát triển và được sử dụng bởi Microsoft. Giao thức như the SMB, CIFS chạy ở một mức độ cao hơn và sử dụng giao thức TCP/IP của Internet. CIFS được xem như là một bổ sung cho giao thức ứng dụng Internet hiện tại chẳng hạn như giao thức chuyển tập tin (FTP) và Hypertext Transfer Protocol (HTTP). (Nguồn)

Mount thư mục từ NAS lên Linux

Cài đặt cifs-utils

Trên Centos:
yum install cifs-utils
Trên Ubuntu:
apt-get install cifs-utils

Mouting NAS storage

Sau khi cài đặt cifs-utils xong bạn sử dụng lệnh sau để mount thư mục:

mount -t cifs //192.168.1.199/share -o username=root,password=root123@ /opt/nas/

Trong đó:

  • 192.168.1.199: IP của NAS
  • share: thư mục được chia sẻ trên NAS
  • username,password: user và mật khẩu truy cập NAS
  • /opt/nas: thư mục dùng để mount trên local

Chúc các bạn thành công.