Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng Docker như thế nào?

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container

Sử dụng Docker: Dockerfile

Docker là gì?

Docker là một nền tảng mở dành cho các lập trình viên, quản trị hệ thống dùng để xây dựng, vận chuyển và chạy các ứng dụng phân tán. Ban đầu viết bằng Python, hiện tại đã chuyển sang Go-lang

Bài viết này mình sẽ giới thiệu cách thực hiện truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Cú pháp:

docker exec <container name>  /bin/bash -c 'command'

Giải thích:

  • <container name>: tên container
  • command: câu lệnh mà bạn muốn thực hiện

Ví dụ:

Kiểm tra trạng thái mysqld của container có tên là EN1

docker exec EN1 /bin/bash -c '/etc/init.d/mysqld status'

Chúc các bạn thành công!