Sử dụng docker: export/import , save/load container

Sử dụng docker: export/import , save/load container

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng Docker như thế nào?

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container

Sử dụng Docker: Dockerfile

Để sao lưu Docker container hoặc copy container sang một máy khác, ta có thể sử dụng 2 câu lệnh sau:

  • docker export: xuất một container đang chạy hoặc tạm dừng ra file
  • docker save: lưu container image ra file

Docker export/import

Để export một container ta dùng câu lệnh sau:

docker export container_name | gzip > file_name.tar.gz

Ví dụ:

docker export CENTOS7 | gzip > centos_image.tar.gz

Để import ta dùng câu lệnh sau:

zcat file_name.tar.gz | docker import - image_name

Ví dụ:

zcat centos_image.tar.gz | docker import - centos_image

Docker save/load

Để lưu một docker image ra file ta dùng câu lệnh sau:

docker save docker_image | gzip > image_name.tar.gz

Ví dụ:

docker save centos_image | gzip centos_image.tar.gz

Để load file image đã lưu ta dùng lệnh:

zcat docker_image.tar.gz | docker load

Ví dụ:

zcat centos_image.tar.gz | docker load

Docker run

Để khởi tạo một container từ image ta sử dụng lệnh:

docker run --name container_name -it image_name /bin/bash

Ví dụ:

docker run --name CENTOS7 -it centos_image /bin/bash

Chúc các bạn thành công!