Sử dụng docker: Tạo container có giao diện

Docker

Docker là  công cụ tạo máy ảo (container) trên linux nhanh gọn và đơn giản. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một container có giao diện UI trên Linux.

Xem thêm:

Docker là gì?

Sử dụng Docker như thế nào?

Truyền lệnh từ Host vào Docker Container

Sử dụng Docker: Export/Import, Save/Load Container

Sử dụng Docker: Dockerfile

Cài đặt và sử dụng Docker Registry

Tạo container

Để tạo một container có giao diện mình sẽ sử dụng một docker image có tên là consol/centos-xfce-vnc. 

Trước hết bạn cần cài đặt docker trên hệ thống, nếu chưa cài đặt bạn có thể xem hướng dẫn cài tại đây

Cú pháp để tạo một docker container (centos) có giao diện như sau:

Trong đó:

  • “docker run”: tạo container
  • “–shm-size=512m”: đặt kích thướng ram disk cho container, nếu bạn để mặc định sẽ gây ra trường hợp chrome bị cash do thiếu memory
  • “-p 5901:5901 -p 6901:6901”: map port remote cho vnc và trình duyệt
  • “–restart always”: luôn khởi động container
  • “-e VNC_RESOLUTION=1920×1080”: độ phân giải của container
  • “-e VNC_PW=123456”: password truy cập container
  • “–user $(id -u):$(id -g)”:  thay đổi user và group mặc định của container bằng user hiện tại
  • “-v /opt/:/opt/”: liên kết thư mục opt trong container và host
  • “–name VNC_CENTOS_REMOTE”: tên container
  • “-it consol/centos-xfce-vnc:1.3.0”: tên image phiên bản 1.4.0

Console Log:

Truy cập vào container

Sau khi thực thi câu lệnh trên, bạn có thể truy cập container từ VNC Viewer (cổng 5901) hoặc trình duyệt Web (cổng 6901) .

Remote bằng trình duyệt:

http://192.168.1.90:6901

Remote bằng VNC Viewer

Mở VNC Viewer và remote đến IP với cổng 5901

Ví dụ: 192.168.1.90:5901

 

Để tham khảo thêm hoặc tạo các container phiên bản khác (Ubuntu,..) các bạn truy cập https://hub.docker.com/r/consol/centos-xfce-vnc

Chúc các bạn thành công.

Share: