Cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, Fedora 28-25

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Java 11 trên CentOS 7/6, RHEL 7/6 và Fedora 28/27/26/25 system. Xem thêm: Các bài viết về hệ điều hành Centos Tải Java 11 Tải java bằng lệnh sau: wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: oraclelicense=accept-securebackup-cookie” http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/11+28/55eed80b163941c8885ad9298e6d786a/jdk-11_linux-x64_bin.tar.gz Sau đó dùng lệnh sau để giải nén: tar […]

Share:
Continue Reading