Một số định nghĩa thường gặp khi sử dụng Git.

1. Thế nào là repository, branch. Repository được hiểu là một kho chứa mã nguồn của dự án, thư mục .git, các lịch sử thay đổi mã nguồn. Để tiến hành 1 dự án đã tồn tại bằng GIT, bạn chỉ cần thực hiện lệnh $ git init tại thư mục dự án, hoặc nếu […]

Share:
Continue Reading

Sử dụng GitHub và GitHub Desktop

1- Nguyên tắc hoạt động Để làm việc với GitHub bạn cần: Đăng ký một tài khoản GitHub và tạo một Repository (GitHub Repository). Cài đặt GitHub Desktop, một công cụ trực quan quản lý Local Repository (Kho chứa dữ liệu địa phương). Cấu hình để có thể đồng bộ hóa dữ liệu bằng GitHub […]

Share:
Continue Reading

Tổng hợp lệnh GIT thường dùng

Xem thêm: Triển khai Gitlab Git config git config –global user.name “John Doe” git config –global user.email “[email protected]” –global được sử dụng để áp dụng cho tất cả các projects. Nếu bạn ko sử dụng –global thì settings sẽ chỉ dùng cho riêng project đó. Giúp Git bỏ qua file modes cd project/ git config […]

Share:
Continue Reading