Cài đặt Apache Tomcat 9 trên Ubuntu 20.04

Apache Tomcat là gì? Apache Tomcat là một web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, hỗ trợ mạnh cho ứng dụng Java thay vì website tĩnh. Do đó, nó có thể chạy nhiều bản Java chuyên biệt như Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), Java EL, và WebSocket. Bạn hoàn toàn có thể […]

Continue Reading